Pravne informacije

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi,

AUTO CENTAR KOVAČEVIĆ D.O.O, BILJE, KRALJA TOMISLAVA 92 A , OIB:99498290777

(u daljnjem tekstu: DRUŠTVO), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

1. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO
​ Osobni podaci jesu sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Različite informacije, koje zajedno prikupljene mogu rezultirati utvrđivanjem identiteta određene osobe, također čine osobne podatke.

U okviru svoga poslovanja DRUŠTVO prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategoriji ispitanika,a koji su: korisnici naših usluga ili kupci .

DRUŠTVO osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora ( ponude, upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili na temelju Vaše privole, te u sličnim oblicima u kojim ste odabrali dati nam Vaše osobne podatke npr.prilikom slanja elektroničke pošte

Kada želite sklopiti ugovor s DRUŠTVOM, postavite zahtjev za ponudom za kupnju vozila, zatražite servis vozila, ispunjavate radni nalog te u svakom slučaju kad ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s DRUŠTVOM trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga ili vam prodali našu robu u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s DRUŠTVOM bit ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora.

Osobni podaci koje prikupljamo u prethodno navedene svrhe uključuju:

– Vaše ime i prezime,adresu, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, telefon, e-mail adresu, podatke o vozačkoj dozvoli, podatke iz prometne dozvole o vašem vozilu.

Privola:

DRUŠTVO može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije  po svojoj krajnjoj namjeni  uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza DRUŠTVA ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.) Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Obrada na temelju pravnih, zakonskih ili drugih osnova: DRUŠTVO kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza DRUŠTVA. DRUŠTVO u tom slučaju  svoju obvezu  obrada Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.

2. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE
Vaše podatke obrađujemo i koristimo u svrhe u koje su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza DRUŠTVA, npr.:
– U svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ( npr. Sklapanje ugovora o korištenju zamjenskog vozila)
-U svrhu za koju ste dali privolu (npr. u svrhu nuđenja novih usluga ili proizvoda; ispitivanje zadovoljstva uslugama i sl…);
– Ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza DRUŠTVA (npr. vođenje računovodstvenih poslova, dostava Vaših podataka nadležnom tijelu ako je vozilom koje ste koristili počinjen prekršaj i sl.);
– Ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;

3. DIJELIMO LI VAŠE PODATKE S TREĆIM STRANAMA
Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama DRUŠTVA. Vaši podaci se mogu dostaviti trećim stranama:
– kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
– radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine,  te javnosti;
– za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova) ili pak druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama ;
-radi posredovanja u financiranju kupnje naših usluga ili proizvoda putem leasing društava ili banaka, radi izrade police osiguranja za vozilo kad od nas želite kupiti registrirano i osigurano vozilo i sl.);
-u drugim slučajevima uz vaš pristanak.

4. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe DRUŠTVO.Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku). Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze DRUŠTVA pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu. Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci možda će se nastaviti koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.  

5. VAŠA PRAVA
U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo (i) pristupa osobnim podacima, (ii) ispravak ili dopune podataka ili (iii) brisanje ili (iv) ograničavanje obrade i (v) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu  privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.

KOME SE OBRATITI

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu auto.centar.kovacevic@os.t-com.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu:

AUTO CENTAR KOVAČEVIĆ D.O.O
n/r Službenika za zaštitu podataka
KRALJA TOMISLAVA 92 A
31327 BILJE

6. IZMJENE I DOPUNE POLITIKE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati korisnike usluga i/ili kupce.

U Bilju, svibanj 2018. godine.